Privacy

Hieronder staat het Privacy statement van www.Zonnigzuidfrankrijk.nl. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), welke in is gegaan per 25 mei 2018, zullen wij in ons Privacy statement aangeven welke gegevens wij van onze klanten verzamelen en wat wij hiermee doen.

Toepassingsbeleid
Dit Privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten veel belang aan het beschermen van deze persoonsgegevens en daarom kan u er van uitgaan dat wij deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de voorwaarden die worden gesteld in de AVG. Zonnigzuidfrankrijk.nl is verantwoordelijke in de zin van de verwerking van de persoonsgegevens, daarom zullen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een verantwoordelijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit Privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden zij kunnen worden gebruikt. Zonnigzuidfrankrijk.nl gebruikt Google Analytics voor het verwerken van persoonsgegevens.

Google Analytics
Voor het inzichtelijk krijgen welke mensen onze website gebruiken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Op basis van het IP-adres van uw apparaat krijgen wij een analyse over demografie en interesses van onze doelgroep. Hiervoor maken we gebruik van cookies. Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt en de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. Op basis van de informatie die wij verkrijgen uit Google Analytics kunnen wij de informatievoorziening op onze website verbeteren en aanpassen aan de interesses van onze gebruikers.

Mailchimp
Voor de maandelijkse nieuwsbrief maakt ZonnigzuidFrankrijk.nl gebruik van Mailchimp. Mailchimp slaat deze namen en e-mailadressen op en verstuurt namens ZonnigzuidFrankrijk.nl elke maand de nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de link te klikken. Dan verwijderd Mailchimp uw naam en e-mailadres uit de lijst ontvangers. Om dit te kunnen doen, hebben wij ook met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. Zowel Google Analytics als Mailchimp kunnen de gegevens naar landen brengen die buiten de EU zijn, maar deze bedrijven vallen onder het EU-US Privacy Shield.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
IP-adres
Emailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen hebben we uw persoonsgegevens nodig om fraude of illegale activiteiten op te sporen. In dit geval hebben wij een wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te delen met politie, justitie of het openbaar ministerie wanneer er een verzoek bij ons binnenkomt.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief ontvang u via de e-mail. Natuurlijk krijgt u deze alleen als u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door op de knop “afmelden” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Privacy rechten van de betrokkenen
Hieronder in het kort de rechten die de betrokkenen hebben op grond van de AVG . De betrokkene heeft volgens artikel 15 lid 1 sub a t/m h AVG recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Ook heeft de betrokkene recht op rectificatie zoals vermeld in artikel 16 van de AVG, recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) zoals beschreven in artikel 17 AVG en recht op beperking van de verwerking, dit houdt in dat als er sprake is van een omstandigheid zoals beschreven in artikel 18 sub a t/m d, de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke een beperking kan geven op het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat de verwerkingsverantwoordelijke minder gegevens van de die persoon kan verwerken.

Ook moet de verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 19 AVG iedere ontvanger, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte houden van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt. Ook heeft de betrokkene recht op overdraagbaarheid van de gegevens zoals beschreven in artikel 20 AVG, het recht op bezwaar zoals beschreven in artikel 21 AVG en als laatste heeft betrokkene recht op geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering zoals beschreven in artikel 22 AVG.

Contactformulier
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het gebruik van onze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of mailen naar zonnigzuidfrankrijk@gmail.com. De informatie die u ons verstrekt tijdens uw contact met ons, zal met zorgvuldigheid behandeld worden. Zonder uw toestemming zal er geen informatie met derden gedeeld worden die herleidbaar is naar u of schade aan u kan berokkenen. Zodra het doel bereikt is, uw vraag beantwoord of het contact is gestopt en als er geen directe aanleiding is dat er in de toekomst opnieuw contact zal zijn, worden uw contactgegevens en berichten verwijderd uit ons bestand. Dit tenzij de wet het bewaren noodzakelijk acht.

Definities
„derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Profilering:
“elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties,economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses,betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of tevoorspellen.”

Rectificatie: herstellen van een fout

„toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

„verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;